24 postów w tym temacie

z racji tego że przeglądałem internet w poszukiwaniu informacji o zgodzie na wycinke drzew i w prawie kazdym wystepowała informacja o kosztach z tym związanych wklejam "pożyczoną" wypowiedź stąd :

 

http://newsletter.wo...&idn=42899#gura

 

 

"Czy można usunąć drzewa i krzewy bez naliczania opłaty, aby przywrócić teren działki do stanu użytkowania rolniczego?

 

2011-10-10

 

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska

 

Czy można usunąć drzewa i krzewy bez naliczania opłaty za usunięcie z terenu działki, aby przywrócić ją do stanu użytkowania rolniczego (łąki, pastwiska lub grunty orne) w zależności od zapisów w ewidencji?

Odpowiedź:

Rolnik ma obowiązek utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej, zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.). Jeśli podjął on decyzję, że po dłuższym okresie, w którym nie korzystał z gruntu, chce przywrócić temu gruntowi właściwości użytkowe, to organ wydający zezwolenie nie tylko powinien mu je wydać, ale również zwolnić z opłat za wycinkę drzew lub krzewów z łąki lub gruntu figurującym w ewidencji gruntów jako grunt orny.

Uzasadnienie:

Z art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) wynika, że nie pobiera się opłat za usuwanie drzew, na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą, a także, że tylko osoba fizyczna korzysta ze zwolnienia od opłat i tylko, gdy usuwa drzewo w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Rolnik indywidualny nie wykonuje wprawdzie działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), jednakże, zajmując się systematycznie działalnością wytwórczą w rolnictwie, nie jest traktowany jako osoba fizyczna. Jest on osobą prowadzącą działalność wytwórczą w rolnictwie. Oznacza to, że będzie traktowany jako podmiot gospodarczy ze wszystkimi konsekwencjami związanymi z pobraniem opłat za usunięcie drzew, na które zostanie wydane pozwolenie. Jeśli jednak będzie usuwał drzewa z gruntów rolnych lub pastwisk w celu przywrócenia gruntom ich właściwości użytkowych, to skorzysta ze zwolnienia z opłat. Uzasadnieniem dla tej tezy jest treść ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie minimalnych norm (Dz. U. z 2010 r. Nr 39, poz. 211) - dalej r.m.n. Przepis § 1 r.m.n. określa, kiedy grunty rolne są utrzymywane zgodnie z normami, kwalifikując je jako grunty orne, łąki, pastwiska i grunty orne na stokach o nachyleniu powyżej 20 stopni. Utrzymanie gruntów ornych w dobrej kulturze rolnej polega na podejmowaniu przez producenta rolnego regularnych i skutecznych działań zapobiegających występowaniu i rozprzestrzenianiu się chwastów oraz drzew i krzewów. Oznacza to, że na gruntach rolnych, utrzymanych w dobrej kulturze rolnej, nie mogą występować drzewa i krzewy. W tym przypadku nie wystarczą już same zabiegi zapobiegające ich występowaniu. Istotne jest, aby na ugorowanych gruntach producent rolny całkowicie wyeliminował występowanie drzew i krzewów (z wyjątkami określonymi w § 4 r.m.n.). Jeśli drzewa, o których mowa w pytaniu, mają wpływ na produkcję rolną, to rolnik ma prawo złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na ich usunięcie i skorzystać ze zwolnienia z opłat.

Alicja Brzezińska, autorka współpracuje z publikacją Prawo Ochrony Środowiska

Odpowiedzi udzielono 7 października 2011 r."

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Rolnik wydzierzawil z ANR 25 ha pola zarosnietego samosiejami. Wystąpił o zgodę na wycinkę. Dostał decyzję o wycięciu 5500szt sosny i 60szt brzozy. Zgadnijcie ile burmistrz/wójt zazyczyl sobie kasy za decyzję...

 

 

 

 

 

 

wycinek z ustawy

Art. 86. 1. Nie nalicza się opłat za usunięcie:

1) drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;

2) drzew lub krzewów, na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

3) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nie- ruchomości wpisanej do rejestru zabytków;

4) drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

5) drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;

6) drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych;

7) drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza: a) 75 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew – w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

8) krzewów, których wiek nie przekracza 25 lat, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

9) drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni;

10) drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;

11) topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;

12) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;

13) drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych;

14) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń;

15) drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa.

 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, jeżeli wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zostało uzależnione od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo wykonania nasadzeń zastępczych, a przesadzone albo posadzone drzewo lub krzew nie zachowały żywotności po 3 latach od dnia upływu terminu wskazanego w tym zezwoleniu na ich przesadzenie lub wykonanie nasadzeń zastępczych, lub przed upływem tego okresu, z przyczyn zależnych od posiadacza nieruchomości, organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu nakłada ponownie w drodze decyzji obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych. Przepisy art. 83c ust. 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio. 3. W przypadku niewykonania nasadzeń zastępczych, o których mowa w ust. 2, zgodnie z zezwoleniem na usunięcie drzewa lub krzewu, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.â€;

 

 

 

Ustawa:

http://isap.sejm.gov...=WDU20150001045

sejm 7 kadencji , druk 3534

głosowanie:

http://www.sejm.gov....nrglosowania=46

Dziękujemy obrońcom rolników z PO i PSL za "zapomnienie" o przywróceniu gruntów do stanu pierwotnego.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Jakoś dużo wyjdzie bo:

 

5. Stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekraczać za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm:

1) 97,88 zł – w przypadku obwodu pnia wynoszącego do 25 cm;

2) 342,56 zł – w przypadku obwodu pnia wynoszącego od 26 do 50 cm;

3) 648,42 zł – w przypadku obwodu pnia wynoszącego od 51 do 100 cm;

4) 763,77 zł – w przypadku obwodu pnia wynoszącego od 101 do 200 cm;

5) 681,63 zł – w przypadku obwodu pnia wynoszącego od 201 do 300 cm;

6) 542,26 zł – w przypadku obwodu pnia wynoszącego od 301 do 500 cm;

7) 376,07 zł – w przypadku obwodu pnia wynoszącego powyżej 500 cm.

 

i weź sprzedaj te drzewo żeby na zero wyjść, nie ma możliwości

 

W art. 86 ustawy brakuje właśnie punktu "przywrócenie gruntów do stanu użytkowania rolniczego"

 

Ale w tamtym roku bodajże kolega uzyskał pozwolenie na wycinkę i zwolnienie z opłat, jak znajdzie ten dokument to dam znać

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Za wydanie decyzji o zgodzie na wycinkę burmistrz/wójt zaśpiewał 39 400 000zł

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Czyżby #dobra zmiana??

dziś w sejmie mają być prace nad zwolnieniem gruntów rolnych z opłat za wycinkę samosiewów 17:00 Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (sala im. Bronisława Geremka (nr 14, bud. G))

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1143) - uzasadnia poseł Jan Krzysztof Ardanowski.

Rozpatrzenie informacji na temat efektywności i funkcjonowania Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska - przedstawia Minister Środowiska.

 

 

 

 

ikcomas a kto pozwolił? :P

Edytowano przez arszczecin
poprawiłem czcionkę

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

no to ja cię ciach... :P

złamałeś regulamin forum §2 pkt 2, oraz pkt 3a ( w tym wypadku bobra ) , pkt 3b, pkt 3c ( rasa bobrów uznała że ), pkt 3d ( patrz pkt 3c ) :P :P :P :P modery do dzieła :P 5 bananów :P

Nie no żartuję, 4 godzina oglądania sejmowych komisji, odbija się

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Dający banany odszedł...

 

Lepiej by było brać udział w komisji, niż tylko oglądać, nie? ;)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Sejmowe II czytanie projektu o wycince drzew. Pomijając papkę medialną popatrzcie o czym mówią i co robią posłowie, wybrani przez nas

stanowiska klubów

1) PO, pani poseł Lenatrowicz : klub PO za odrzuceniem w całości

http://videosejm.pl/video/16441-posel-gabriela-lenartowicz-wystapienie-z-dnia-15-grudnia-2016-roku

 

2) Kukiz15, poseł Brynkus: klub Kukiz15 za przyjęciem ustawy, za odrzuceniem poprawek

http://videosejm.pl/video/16442-posel-jozef-brynkus-wystapienie-z-dnia-15-grudnia-2016-roku

 

3) Nowoczesna, poseł Ewa Lieder: nie ma wideo, ale w swym wystąpieniu tłucze w Szyszkę- jak to .N, chce edukować właścicieli działek co można wyciąć , co nie, klub .N za odrzuceniem projektu

-------------------------------------

pytanie posłów

1) gosiewski : p. ministrze czy prawdą jest że właściciele nie robią nasadzeń, bojąc się problemów z wycinką

2) Golińska Małgorzata http://videosejm.pl/video/16443-posel-malgorzata-golinska-wystapienie-z-dnia-15-grudnia-2016-roku

3) Gądek ( po ) - co to państwa obchodzi że wycinając drzewa niszczymy przyrodę

4) Suski - to nie jest regulacja, to jest dewastacja, przychodzi wyborca do biura poselskiego i mówi ze chce wyciąć drzewa bo nie lubi grabić liści, minister wszytsko wytnie po co nam drzewa,

5) Sahajko Kukiz15- ustawa to powrót do normalności, czekają na nią właściciele którzy chcą normalnie zarządzać nieruchomością,

 

raczej będziemy mogli przywracać grunty do rolniczego wykorzystania

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

A niby czym tu się cieszyć

"Zgodnie z projektem, zezwolenia nie wymagałoby usunięcie drzew, „których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

a) 100 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

B) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzewâ€

 

50cm obwód pnia na wysokości 130cm gdyby chociaż średnica

 

Do póki człowiek nie będzie mógł wyciąć drzew na własne posesji

Zawsze dwa razy się zastanowi zanim jakieś posadzi

Trzeba być dziwakiem żeby lubić mieszkać na pustyni

W Polsce ochrona środowiska to przekupna banda hipokrytów

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Czyli prosto licząc 50/6,28=7,96

To daje średnicę pnia 16cm na wysokości 130cm.

Z jednej strony wystarczy, jeśli chodzi o samosieje na ugorze, czy wierzby na łące. Ale mając swój chociaż mały las zaczną się schody. Jedynie pilnować obwodu pnia i ciąć, jak dojdzie do tych 50cm.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

http://www.farmer.pl...osci,68698.html

 

Da się? Da się! Ale przyznaj się, że to głównie Twoja zasługa i portalu farmer.pl

 

a ja bym powiedział że Ardanowskiego, Bąka i pani Marzeny. Bustowski o tym pisał...

 

@jarki, ja wiem że Ci/Tobie na tę władzę nic dobrego język nie przyniesie, ale tu obrońcy wolności byli przeciw, a kaczyści/zamordyści/tyrani/ciemężyciele/reżymowcy byli za popuszczeniem pasa.

Ba, poprzednia ustawa nie przewidywała żadnych odstępstw, ta daje możliwość poprzez radę gminy. Masz działkę na GR, tniesz. Źle? No kurwa źle, ale poprzednio było gorzej

 

Powiem więcej, posłowie pis mieli takie samo zdanie jak ty :P w tym momencie Jarki wyjął z szafy walizkę, spokował się i udał na migrację za wielką wodę w okolice Sierpca :P

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Sąsiedzi jadą z piłami do ciemnego, żeby tylko do jutra zdążyć. Zniesienie ustawy robi więcej szkody, jak sama ustawa. Ekopoj€by powinni beknąć za to, bo nakręcili wycinkę na najwyższe obroty. 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Od 1 marca nie będzie obowiązywać?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Od 1 marca jest okres lęgowy ptaków i nie wolno ciąć. 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Kiedyś był 30,później 15 teraz 1wszy?może jak w UK 14 luty wprowadzą,albo okres lęgowy od ludzi zaczerpną i będzie trwał cały rok...

czyli jutro SZTIL w łapy-sąsiad u mnie patrzy (ptactwu pod ogon)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Cały czas myślałem że to dobra ustawa nawet byłem za 

Ale to co teraz robią to trzeba jakoś przykrócić 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Do tej pory się cięło cały rok i był spokój, bo nikt nie szalał. Teraz przez ustawę niektórzy wycinali wszystko, ekooszołomom to przeszkadzało i teraz skrajność goni skrajność. 

@jarki, dla nas to była dobra ustawa. I dla każdego, kto do tego podszedł z głową. Każdego roku jest co u mnie wyciąć, powiedzmy 20 drzew rocznie. Ustawa ułatwiła, ale z radochy nie wyciąłem pół lasu. 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

ale panowie pamiętajcie
Art. 83f.71) 1. Przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się do:
3) drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
a) 100 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;

znając maksymalny obwód 100 lub 50 dzielisz przez liczbę Pi, czyli 3.14 i wychodzi średnica :P tak dla przypomnienia

powyżej tego obwodu wymagana zgoda, są jeszcze pomniki przyrody których ciąć nie wolno

 

 

a ekooszołomy z telewizji pieerodolą że ustawa zezwala na wycinkę 200 letnich buków. ( konczy mi się umowa z olsat i rezygnuję z TV. kupię pakiet netflixa dla filmów i dzida

nie wytniesz drzewa tylko dlatego że wolno. u mnie w okolicy nie padło żadne. wczoraj zrobiłem 130 km w jedną mańkę nie widziałem rzezi. 

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Uwaga mamy medialny zwrot. W końcu ktoś się wziął za te bezduszne wycinki drzew. 
"Srodzy urzędnicy z Grodziska przypominają na łamach gazety, że zgodnie z obowiązującym prawem również i przedsiębiorcy nie są zwolnieni z takiego obowiązku. Szczególnie dotyczy to topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego.

Zezwolenie jest potrzebne, kiedy obwody tych drzew przekraczają 100 cm na wysokości 130 cm. W przypadku pozostałych gatunków, gdy obwód wynosi 50 cm na wysokości 130 cm."
Widzicie jak się manipuluje opinią publiczną? Wcześniej wywoływano chaos. Bezduszny minister i jego #lexszyszko wyciął całą Polskę. Dziś piszą że srodzy urzędnicy z Grodziska przypominają...  Coś się zmieniło w zakresie prawa? Nic. A przekaz ?
http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/wycinka-drzew-zezwolenie-na-wycinke-kara,3,0,2275843.html

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Chcesz dodać odpowiedź ? Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to bardzo łatwy proces!


Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!


Zaloguj się