Registration Terms

Regulamin forum dyskusyjnego portalu farmer.pl

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin forum dyskusyjnego (zwany dalej także "Regulaminem") określa zasady korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną umożliwiającej użytkowanie internetowego forum dyskusyjnego, dostępnego pod adresem forum.farmer.pl. (zwanego dalej także "Forum").
2. Usługa, o której mowa w Regulaminie, jest świadczona przez PTWP-ONLINE Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Ściegiennego 3, zwaną dalej "PTWP".
3. Usługa polega na umożliwieniu publikowania (rozpowszechniania) za pośrednictwem Forum lub pod tekstami umieszczonymi w portalu autorskich pomysłów, opinii, komentarzy, pytań, informacji i innych danych, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Ilekroć w Regulaminie mowa o Forum, bez wyjątków przyjmuje się stosowanie analogicznych zapisów odnośnie komentarzy dodawanych pod tekstami opublikowanymi w portalu.
4. Z Forum mogą korzystać pełnoletni użytkownicy Internetu, którzy uprzednio dokonają rejestracji zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Forum wyłącznie za wiedzą i zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
5. Usługa jest świadczona na rzecz osób, które wyraziły chęć korzystania z Forum ("Użytkownicy") poprzez zarejestrowanie się za pośrednictwem strony internetowej forum.farmer.pl. Wraz z dokonaniem rejestracji Użytkownik akceptuje warunki określone w Regulaminie i zobowiązuje się do przestrzegania obowiązków wynikających z Regulaminu.
6. Umożliwienie Użytkownikowi korzystania z Forum polega na udostępnieniu Użytkownikowi indywidualnego konta służącego do identyfikowania danego Użytkownika na Forum ("Konto"). Konkretne Konto może być przydzielone wyłącznie jednemu Użytkownikowi.
7. Użytkownik może korzystać wyłącznie z jednego Konta. Korzystanie z większej ilości Kont przez tego samego Użytkownika jest zabronione. Niniejszy punkt nie dotyczy pracowników PTWP oraz osób lub podmiotów działających na zlecenie PTWP.
8. Każdy Użytkownik podaje indywidualny aktywny adres e-mail oraz określa samodzielnie swój identyfikator (login) i hasło dostępu do Konta. Udzielanie się na Forum jest możliwe dopiero po zalogowaniu się do własnego konta.
9. Użytkownicy zobowiązani są do zachowania loginu i hasła dostępu do Konta w ścisłej poufności. Użytkownicy mogą korzystać z Konta wyłącznie osobiście. Zabronione jest udostępnianie przez Użytkownika jego loginu lub hasła osobom trzecim.
10. Zgodnie z domyślnymi ustawieniami Konta rejestracja na Forum jest równoznaczna z zamówieniem subskrypcji codziennego newslettera portalu, z poziomu którego dokonano rejestracji. Każdy Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji newslettera poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym lub poprzez zmianę ustawień Konta w dowolnym momencie. Rezygnacja z subskrypcji newslettera nie stanowi przeszkody w dalszym korzystaniu z Forum.
11. PTWP zachowuje prawo do uniemożliwienia Użytkownikowi dalszego korzystania z Konta w dowolnym momencie, w szczególności ze względów technicznych lub na skutek naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
12. PTWP nie ma obowiązku rozpowszechniać za pośrednictwem Forum wypowiedzi, treści i danych dostarczanych przez Użytkownika. PTWP zachowuje prawo do zaprzestania rozpowszechniania wszystkich lub tylko wybranych wypowiedzi, treści i danych upublicznionych przez Użytkownika za pośrednictwem Forum i uniemożliwienia dostępu do tych wypowiedzi, treści i danych użytkownikom Internetu.
13. PTWP zastrzega sobie prawo moderowania Forum oraz redagowania treści komentarzy i wpisów.
14. Użytkownik korzystający z Forum nie może mieć z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń finansowych wobec kogokolwiek.
15. Użytkownik jest uprawniony do zaprzestania korzystania z Forum w każdym czasie poprzez powiadomienie PTWP o woli zamknięcia Konta. Zamknięcie Konta Użytkownika nie pozbawia jednak PTWP prawa do korzystania z wypowiedzi, treści i danych dostarczonych i rozpowszechnionych przez Użytkownika za pośrednictwem Forum.

§2

Zasady korzystania z Forum

1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Forum zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
2. Użytkownicy zobowiązani są do powstrzymania się od rozpowszechniania za pośrednictwem Forum wszelkich treści o charakterze bezprawnym.
3. Zabronione jest dokonywanie za pośrednictwem Forum jakichkolwiek działań naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W szczególności niedozwolone jest wykorzystywanie Forum do:
a) rozpowszechniania treści naruszających dobra osobiste osób trzecich (w tym innych użytkowników Forum) lub zagrażających naruszeniem takich dóbr osobistych;
b) podejmowania działań spełniających znamiona przestępstwa lub zachęcających do popełniania przestępstw (w tym zniesławienia lub pomówienia);
c) wzywania do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej;
d) propagowania przemocy i agresji;
e) propagowania alkoholu, środków odurzających, narkotyków oraz pornografii;
f) rozpowszechniania treści reklamowych i promocyjnych;
g) rozpowszechniania materiałów naruszających (bądź zagrażających) prawom autorskim i pokrewnym osób trzecich;
h) rozpowszechniania materiałów naruszających lub zagrażających prawom własności przemysłowej (w tym prawom z rejestracji znaku towarowego lub patentu) lub innym prawom osób trzecich;
i) naruszania praw wydawcy portalu;
j) umieszczania linków do prywatnych stron www;
k) umieszczania treści przesyłanych na zasadzie łańcuszka;
l) rozpowszechniania danych teleadresowych;
m) rozpowszechniania danych informatycznych zawierających wirusy komputerowe lub inne informatyczne rozwiązania niszczące;
n) rozpowszechniania treści naruszających zasady współżycia społecznego;
o) rozpowszechniania wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych lub naruszających powszechnie uznawane zasady etyczne i zasady kultury osobistej.
4. Forum przeznaczone jest do rozpowszechniania treści w języku polskim. PTWP apeluje o używanie polskich liter przy tworzeniu komentarzy i wpisów, a także stosowanie wielkich liter tylko w uzasadnionych przypadkach.
5. Użytkownicy zobligowani są do publikowania na Forum wyłącznie treści zgodnych z tematyką działu. Zakazuje się publikowania w poszczególnych wątkach dyskusyjnych treści niezwiązanych z tematem wiodącym dyskusji.
6. Publikowanie na Forum informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w tym reklam, materiałów promocyjnych, komunikatów PR, itp.) oraz innych treści o charakterze komercyjnym, bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody PTWP jest zabronione.
7. Wypowiedź rozpoczynająca dyskusję na nowy temat (założenie nowego wątku) powinna być umieszczana we właściwym dziale Forum, najlepiej odpowiadającym danej problematyce. Tytuł takiej wypowiedzi powinien być jasno i precyzyjnie sformułowany.
8. Te same treści (wypowiedzi) nie mogą być publikowane więcej niż raz i nie mogą być powtarzane w różnych miejscach Forum. PTWP zachowuje prawo usuwania duplikatów i powtórzeń w dowolnym momencie.
9. Użytkownik chcący uzupełnić lub zmodyfikować treść swojej własnej wypowiedzi jest zobligowany do wykorzystania funkcji "Edytuj" dostępnej w ramach Konta.
10. Niedopuszczalne jest publikowanie za pośrednictwem Forum pytań lub problemów wraz z żądaniem przesłania odpowiedzi na indywidualny adres poczty elektronicznej lub za pomocą innego kanału porozumiewania się na odległość. Forum przeznaczone jest do otwartej wymiany informacji, dostępnej publicznie dla wszystkich Użytkowników i Czytelników.

§3

Prawa autorskie

1. Użytkownicy zobligowani są do rozpowszechniania za pośrednictwem Forum wyłącznie treści (wypowiedzi) własnego autorstwa. W przypadku posłużenia się utworami lub wypowiedziami innych osób, Użytkownicy zobligowani są do jednoznacznego wskazania cytatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ilekroć mowa jest o "Utworze", rozumie się przez to każdą wypowiedź Użytkownika jego autorstwa zamieszczoną przez niego na Forum, którą można uznać za utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. W zamian za świadczenie usługi umożliwienia korzystania z Forum Użytkownik upoważnia PTWP do korzystania z Utworu bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych, na wszelkich znanych polach eksploatacji.

§4

Postanowienia końcowe

1. PTWP nie odpowiada za treść wypowiedzi publikowanych na Forum.
2. Każdy z Użytkowników ponosi wyłączną i osobistą odpowiedzialność wobec PTWP i osób trzecich za zamieszczenie na Forum wypowiedzi naruszającej przepisy prawa lub zasady wynikające z niniejszego Regulaminu.
3. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną PTWP nie jest zobowiązana do sprawdzania danych przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych za pośrednictwem Forum. PTWP zachowuje jednak prawo do kontrolowania treści i danych dostarczanych przez Użytkowników w celu rozpowszechniania za pośrednictwem Forum, ich redagowania i moderacji, a także odmowy ich rozpowszechnia lub zaprzestania dalszego rozpowszechniania.
4. PTWP zastrzega sobie prawo do ujawnienia tożsamości Użytkownika lub wszelkich informacji podanych przez Użytkownika podczas rejestracji na żądanie uprawnionego organu, jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne lub cywilne mające związek z aktywnością Użytkownika na Forum. Korzystanie z Forum jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Użytkownika treści niniejszego punktu.
5. PTWP dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum oraz udzielania pomocy Użytkownikom w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.
6. Wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem Forum oraz przypadki naruszenia Regulaminu należy zgłaszać na adres: internet@wnp.pl.
7. PTWP może czasowo zawiesić działalność Forum bez podania przyczyny. Powyższe nie będzie powodowało powstania jakichkolwiek roszczeń Użytkowników wobec PTWP.
8. Korzystanie z Forum jest równoznaczne z akceptacją przez danego Użytkownika treści niniejszego Regulaminu wraz ze zobowiązaniem się tego Użytkownika do przestrzegania Regulaminu w całości.
9. PTWP zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania.